Lost plant ephemera, all the fragile tenacious gorgeousness.